جشنواره بین المللی، نمایش آگنیتاژ خوراک خبرخوان خوراک اتم