روز چهارم اعتصاب کارکنان پتروشیمی پتروناد آسیا در ماه مبارک رمضان

با آغاز ماه مبارک رمضان و در آستانه سال نو همچنان اعتصاب کارکنان پتروشیمی پتروناد آسیا ادامه دارد.

قلع و قمع جوانان بومی توسط مدیریت پتروشیمی پتروناد آسیا از یک طرف و عدم توجه مسئولین به اخراجشان در ماه مبارک رمضان جای تعجب دارد.

 

هنوز چشم امید کارکنان جوان و بومی پتروشیمی پتروناد آسیا به حمایت مسئولین شهرستان بندرماهشهر است.

 

https://niuz.ir/159233کپی شد!