عضو شورای شهر بندرماهشهر استعفا داد

علی عساکره با درخواست رسمی از ادامه عضویت در شورای بندرماهشهر استعفا داد.

استعفای وی توسط اعضای شورای شهر بندرماهشهر پذیرفته و به زودی ابراهیم عساکره ، نفر اول علی البدل به عضویت شورا در خواهد آمد.

https://niuz.ir/158598کپی شد!